• Pomoc materialna dla uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym  2020/2021
     • Pomoc materialna dla uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2020/2021

     • Komisja do spraw pomocy materialnej informuje, że wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/21 mogą ubiegać się

      o „Wyprawkę szkolną” w roku szkolnym 2020/21 tj. dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. Refundacja kosztów obejmuje zakup  podręczników  na podstawie załączonych do wniosku: rachunków, faktur na nazwisko ucznia/rodzica, paragonów (kupując podręczniki w oparciu o szkolny zestaw podręczników w okresie wakacji należy pamiętać o posiadaniu dowodów zakupu).
      Wniosek należy pobrać z załącznika i wypełnić.
      Wypełniony wniosek składamy do Pedagoga Szkolnego po rozpoczęciu roku szkolnego  do 04.09.2020 do godziny 12.00.

      Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

      Rządowy program Wyprawka szkolna jest przeznaczony dla rodzin uczniów z niepełnosprawnością. Program ma na celu udzielenie dodatkowej pomocy finansowej dla tej grupy uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

      Mogą o nią wnioskować uczniowie:

      • słabowidzący,
      • niesłyszący,
      • słabosłyszący,
      • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
      • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
      • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
      • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

      posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do: 

      • branżowej szkoły I stopnia,
      • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
      • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
      • klasy III branżowej szkoły I stopnia

      Wysokość  dofinansowania do zakupu podręczników 

      Wysokość pomocy w  formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie może przekroczyć kwoty od 225 zł zł do 445 zł, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, szkoły  i klasy do której uczęszcza uczeń.

      Wniosek o wyprawkę 2020