• CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE/ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

    • 18.04.2021 r.
     • Od 1 września 2020 r. uczniowie klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego realizują program przygotowania wojskowego w klasie pod nazwą Oddział Przygotowania Wojskowego. Jest to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

      Uczniowie oprócz kształcenia ogólnego, dodatkowo realizują program przygotowania wojskowego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez jednostkę patronacką.

      Uczniowie w wyniku realizacji programu szkolenia posiądą wiedzę z zakresu podstawowych uwarunkowań służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, inżynieryjno - saperskiego.

      Ministerswo Obrony Narodowej przyznało szkole dotację w wysokości 62832 zł na zakup umunurowania uczniów oraz zakup specjalistycznego wyposażenia niezbędnęgo do prowadzenia zajęć.

      Całkowity koszt projektu to 78540 zł, wkład szkoły wyniósł 15708 zł.

    • 26.06.2020 r.
     • ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

      ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

      Od 1 września 2020 r. za zgodą Ministerstwa Obrony Narodowej powstał w naszej szkole oddział przygotowania wojskowego.

      Oddziały Przygotowania Wojskowego są nowym rodzajem oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, których tworzenie umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1681). Nie jest to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko rozwiązanie oświatowe, za realizację którego odpowiadają organy prowadzące szkoły, w przypadkach, gdy podejmą się prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego i otrzymają w tym względzie zezwolenie Ministra Obrony Narodowej.

      MON ma możliwość udzielania dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę, która obejmuje zakup wyposażenia specjalistycznego, zakup jednolitego ubioru dla uczniów czy realizację inwestycji służących prowadzeniu zajęć wynikającego z programu szkolenia.

      Uczniowie mogą liczyć na konkretne korzyści takie jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

    • 26.06.2020 r.
     • JESTEŚMY W IV EDYCJI CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

      JESTEŚMY W IV EDYCJI CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

                                                        

      Od 1 września 2020 r.  klasa II B LO będzie realizowała program edukacji wojskowej pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach IV edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

      Szkoła, jako jedna z trzech w województwie i jedyna w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim znalazła się wśród wyróżnionych szkół z całej Polski, która dostała zezwolenie na realizację programu pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Uczniowie realizują program edukacji wojskowej - zajęcia mają formę zajęć teoretycznych i praktycznych- zbliżony do kształcenia wojskowego i po dwuletniej edukacji otrzymują certyfikat ucznia klasy wojskowej.

      Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek patronackich i instytucji podległych MON. Po zakończeniu nauki uczeń może przejść skróconą służbę przygotowawczą i złożyć przysięgę wojskową.

      Szkoła otrzymała dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 25344 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w wysokości 6336 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 31680 zł.

      Pieniądze zostaną przeznaczone m.in.na zakup umundurowania uczniów oraz realizację programu edukacji wojskowej.

    • 24.04.2020 r.
     • UCZNIOWIE KLASY III OTRZYMALI CERTYFIKATY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

      UCZNIOWIE KLASY III OTRZYMALI CERTYFIKATY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

      24 kwietnia 2020 r. uczniowie klasy III zakończyli naukę w naszej szkole. Tym samym są pierwszymi absolwentami klasy mundurowej, którzy otrzymali certyfikaty z Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Certyfikat umożliwia uczniom m.in. odbycie skróconej służby przygotowawczej, otrzymanie dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe i wojskowe, pierwszeństwo przy przyjmowaniu do pracy w resortach mundurowych.

    • 02.09.2019 r.
     • JESTEŚMY W III EDYCJI PROGRAMU CERTYFIKOWANYCH KLAS MUNDUROWYCH

      Od 1 września 2019 r. kolejna klasa w naszej szkole otrzymała pozwolenie na realizację programu Edukacji wojskowej realizowanego w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych.

      Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe objęte są patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Absolwenci naszej szkoły mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wyższe oraz pierwszeństwo przy przyjęciu do pracy w resortach mundurowych.

      Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim, która uzyskała pozwolenie na prowadzenie klas mundurowych - w województwie warmińsko - mazurskim takich szkół jest zaledwie 8.

      W ramach certyfikacji szkoła otrzymała dofinansowanie z MON w wysokości 12240 zł, oraz ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w wysokości 3060 zł (wkład własny szkoły). Całkowity koszt projektu wynosi 15300 zł.

      Pieniądze z dotacji zostały przeznaczone na zakup mundurów oraz wyposażenie ucznia.

    • 14.06.2019 r.
     • LETNI OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

      LETNI OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

      W  drugiej  połowie czerwca uczniowie klas mundurowych przebywali na letnim obozie szkoleniowym w Łopkajnach. Zajęcia podczas czterodniowego pobytu w pięknie położonym pensjonacie Karmuszka zostały zaplanowane przez żołnierzy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim oraz instruktorów z LOK Olsztyn.

      Każdy dzień rozpoczynał się od porannej zaprawy i apelu, podczas którego uczniom został przedstawiony plan dnia. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z taktyki, terenoznawstwa, łączności i strzelectwa. Doskonaliła umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zajęcia realizowane były zgodnie z podstawą programową Edukacji wojskowej.

      Wyjazd na obóz możliwy był dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej, która wyniosła 13645,75 zł.

    • 04.02.2019 r.
     • Wszyscy uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do noszenia munduru moro podczas zajęć z żołnierzami oraz w tzw. dzień mundurowy(piątek).Jednakowe umundurowanie oraz indentyfikacja w postaci plakietek oznaczeń klasy mundurowej i szkoły wyróżniają uczniów spośród innych uczniów.

    • 04.02.2019 r.
     • Zajęcia z Edukacji Wojskowej prowadzone są przez p. Wojciecha Krafta i p. Marcina Narkowicza.Do szkoły przyjeżdżają przedstawiciele patronackiej jednostki - z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim.Żołnierze prowadzą zajęcia teoretyczne z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego,szkolenia bojowego,logistycznego oraz prawnego.Praktyczne zajęcia odbywają się na terenie jednostki wojskowej oraz strzelnicy szkolnej i wojskowej.

      Młodzież odbywa również zajęcia z żołnierzami z zaprzyjaźnionej 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,Żandarmerią Wojskową w Bartoszycach oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

    • 04.02.2019 r.
     • Uczniowie reprezentują szkołę na różnych uroczystościach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

    • 01.02.2019 r.
     • Dzięki dotacji MON szkoła zakupiła sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć Edukacji Wojskowej.

    • 24.04.2018 r.
     • 24 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Obrony Narodowej objęło patronatem nasze klasy mundurowe.Tym samym od 1 września 2018 r. uczniowie klas II uczestniczą w II Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

      Szkoła otrzymała dotację z MON w wysokości 69700 zł. za zakup indywidualnych pakietów wyposażenia ucznia oraz pakietu wyposażenia (sprzęt) dla szkoły.

    • 01.09.2017
     • Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.Program trwa dwa lata i ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także szkolenie poligonowe.

      Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

      Absolwenci po zakończeniu nauki będą mogli przejść szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy.Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak równiez do Wojsk Obrony Terytorialnej.

      Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.