• Deklaracja dostępności

        Zespół Szkół w Górowie Iławeckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://zsgorowoil.edupage.org

    Status pod względem zgodności

       Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

    • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

    • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

    • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

    • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

     

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

    Metoda przygotowania oświadczenia:

       Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

       W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Łukasz Łukjanowicz, zsgorowoil@wp.pl

       Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 76 11 696. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury

       Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

    https://www.rpo.gov.pl/

    Informacje uzupełniające

    Data publikacji strony internetowej: 2019-02-27.

    Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

    11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
    Tel.: 89 76 11 696
    Faks: 89 76 11 696
    E-mail: zsgorowoil@wp.pl
    Strona internetowa: zsgorowoil.edupage.org

    Skróty klawiszowe:

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku szkoły prowadzą 2 główne wejścia ze schodami znajdujące się od ulicy Kard. S. Wyszyńskiego, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (szkoła posiada parking ogólnodostępny).

     3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

     4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

     5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

     6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

    dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

     

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

     

    1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Zespół Szkół w Górowie Iławeckim, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, ul. Wyszyńskiego 1 11-220 Górowo Iławeckie, adres e-mail: zsgorowoil@wp.pl, numer telefonu: (89) 761 16 96 numer NIP: 7431011986    REGON: 510713604. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

    2. Zespół Szkół w Górowie Iławeckim powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.                                              

    Dane kontaktowe: Łukasz Łukjanowicz, e-mail: iHYPERLINK "mailto:ido.zsgorowoil@wp.pl"od-HYPERLINK "mailto:ido.zsgorowoil@wp.pl"zsgorowoil@wp.pl

    3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.

    5. W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły i na terenie należącym do Szkoły informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach zapewnienia bezpieczeństwa Uczniom i Pracownikom oraz ochrony ich mienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania.

    6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych);

    7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

     9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe w związku z ustawą o systemie informacji oświatowej.

     10. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa.

                                                                                             Dyrektor 

                                                                                                   Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim