• Zamówienia publiczne

    Ogłoszenie nr 500297337-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.

    Zespół Szkół: Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego w Górowie Iławeckim

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

    Zamieszczanie ogłoszenia:

    obowiązkowe

    Ogłoszenie dotyczy:

    zamówienia publicznego

    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

    tak
    Nazwa projektu lub programu
    Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

    tak
    Numer ogłoszenia: 646190-N-2018

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

    nie

     

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

     

    I. 1) NAZWA I ADRES:

    Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 51071360400000, ul. Ul. Kard. St. Wyszyńskiego  1, 11220   Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 7611155, 7611696, e-mail zsgorowoil@wp.pl, faks 897 611 696.
    Adres strony internetowej (url): zsgorowoil.pl

    I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

    Inny: placówka oświatowa

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

    Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego w Górowie Iławeckim

    Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

    ZP 5/2018

    II.2) Rodzaj zamówienia:

    Dostawy

    II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

    Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego w Górowie Iławeckim w ramach projektu pt. "Centrum Nowoczesności - LO Górowo Iławeckie". Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

    II.4) Informacja o częściach zamówienia:
    Zamówienie było podzielone na części:

    nie

    II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

     

    Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7

    SEKCJA III: PROCEDURA

    III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    Przetarg nieograniczony

    III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

    nie

    III.3) Informacje dodatkowe:

    SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

     
     

    IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2018
    IV.2) Całkowita wartość zamówienia

    Wartość bez VAT 139896.92
    Waluta PLN

    IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

    Liczba otrzymanych ofert:  3
    w tym:
    liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
    liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
    liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
    liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

    IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

    IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

    Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

    nie

     

    Nazwa wykonawcy: KLADREW Urszula Muża-Klamann
    Email wykonawcy: kladrew@gmail.com
    Adres pocztowy: ul.3 Maja 17/6 83-300 Kartuzy
    Kod pocztowy: 83-300
    Miejscowość: Kartuzy
    Kraj/woj.: pomorskie

    Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

    tak

    Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

    nie

    Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

    nie

    IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

    Cena wybranej oferty/wartość umowy 162000.00
    Oferta z najniższą ceną/kosztem 162000.00
    Oferta z najwyższą ceną/kosztem 218401.70
    Waluta: PLN

    IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

    Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

    nie


    Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

    IV.8) Informacje dodatkowe:

     

    IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

     

    IV.9.1) Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

    IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

     

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2018 r.

    Informacja z otwarcia ofert 22.11.2018 r.

    Ogłoszenie nr 646190

    SIWZ dostawa pomocy dydaktycznych 08.11.2018 r.

    Opis załącznik nr 1 do SIWZ 08.11.2018 r.

    Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ 08.11.2018 r.

    Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ dostawa pomocy dydaktycznych 08.11.2018 r.